Bộ Chính trị: Phấn đấu để Hà Nội có thêm 2 quận, GRDP bình quân đạt 13.000 USD - Tuổi Trẻ

Bộ Chính trị: Phấn đấu để Hà Nội có thêm 2 quận, GRDP bình quân đạt 13.000 USD - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Bộ Chính trị: Phấn đấu để Hà Nội có thêm 2 quận, GRDP bình quân đạt 13.000 USD - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học